Plaatselijk belang

Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken

Secretariaat: Bouwdijk 21, 8374 KT Kuinre Telefoon: 0527 264660
Email:
plaatselijkbelang@kuinre.nl

 

Het Bestuur:

Het bestuur van Plaatselijk Belang Kuinre bestaat uit 7 personen die maandelijks vergaderen.

Anneke Turkstra (voorzitter)
Jan de Boer (penningmeester)
Rolf van de Weerdhof (secretaris)
Katy Sonke
Casper Pouwels
Harry Bakker
Coen van den Hengel

Plaatselijk Belang Kuinre

Op 4 februari 1974 is de vereniging Plaatselijk Belang Kuinre opgericht om de belangen van Kuinre en omstreken te behartigen.
Alle personen van 18 jaar en ouder uit Kuinre en omstreken kunnen lid worden. Ongeveer 85% van de bevolking is lid.
De contributie bedraagt m.i.v. 2016 € 4,00 per jaar.

voorjaarsvergadering 2017: 30 maart
najaarsvergadering 2017: volgt

Het bestuur vertegenwoordigt Kuinre in contacten met de gemeente en diverse organisaties en projecten.

E-mail secretariaat: plaatselijkbelang@kuinre.nl

Werkgroepen:

Binnen Plaatselijk Belang Kuinre functioneren werkgroepen om projecten van de grond te krijgen en uit te voeren.

Werkgroep GROEI werkt aan een Goede Ruimtelijke Ordening En Inrichting van Kuinre en omstreken,
momenteel met name aan de uitvoering van het Dorpsplan 2010.
Daarbij kan een Klankbordgroep worden ingeschakeld, die is samengesteld uit de buurten van Kuinre.

Samenstelling werkgroep GROEI: Marjan Hazebroek, Harry Kingma, Bob Vreeswijk

Samenstelling Klankbordgroep:

Buurt Bewoner Adres Telefoon
HdCstraat ’t Noorden vacature    
HdCstraat Halfweg Ingrid Miedema HdCstraat 105 0642729029
HdCstraat Middenbuurt Cora Muis HdCstraat 50 231680
HdCstraat/Nieuwstad Germ de Jong HdCstraat 49 0613214666
HdCstraat ’t Zuiden Korma Snippe HdCstraat 15 231635
Bouwdijk/Rondebroek vacature
Pampus vacature
Burchtstraat Harry Kingma Burchtstraat 2 231865
Vijverpark Quinto Jos de Rond Vijverpark 27 231470
Vijverpark Noordzijde Harrie Bakker Vijverpark 57 231420
Vijverpark ’t Twaalftal Piet de Jong Vijverpark 90 231766
Vijverpark Lichtstad  vacature
Vijverpark 1e hofje Casper Pouwels Vijverpark 24 231248
Schans/Werf/Anker Arnold Timmerman De Werf 4 231636
Kuinderdiep Krien Fokker Kuinderdiep 9 231523
Wyberbuurseweg/Worstdijk Mirjam Rijpkema Worstdijk 1 231246
Kuinderpolder 1 Clara Mulder Wagenweg 4 231367
Kuinderpolder 2 Corry Rijpkema Wagenweg 11 0620718644
Lindedijk Rens Rietmulder Lindedijk 4 231607

 

 

Het Dorpsplan 2010 “Kuinre, een dijk van een dorp!” kan worden ingezien op de site van de gemeente:
www.steenwijkerland.nl. Ga naar de themasite Kernen & wijken, dan Kuinre, dan dorpsplannen,
dan Dorpsplan Kuinre, een dijk van een dorp!

 

Er is een werkgroep voor de AED’s (defibrillators) in Kuinre en voor de organisatie van de vrijwilligers
die deze kunnen bedienen.
Coördinatoren: Alien van Veen, Pampus 4 en Alice Bos, Henric de Cranestraat 72.

 

Er is een groep Burgerschouwers, die rechtstreeks voor de gemeente werken.
Contactadres: Antje Wiegmink, Kuinderdiep 27, 231372.

 

Enige gerealiseerde projecten:

Inrichting van de rotonde met zwaan en beplanting

Inrichting Waagplein, groener en veiliger

Doortrekking fietspad langs de Punterweg

Herinrichting Vijverpark

Inrichting van de Oude Zeedijk en omgeving

Multifunctionele accommodatie: dorpshuis, sportzaal, supermarkt, woningen

Een groot project in uitvoering:

Bouw van huurwoningen op de plek van het oude dorpshuis en gymzaal.

Toekomstmuziek:

Alle 50 maatregelen in het Dorpsplan 2010, met name

Woningen Kuinderdiep, maximaal 50 km. per uur op de provinciale weg, groenvoorzieningen.

Kortom:

Plaatselijk Belang Kuinre is een actieve vereniging
die de leefbaarheid van Kuinre wil behouden en versterken
door op alle mogelijke manieren de belangen van Kuinre te behartigen.

 

Plaatselijk Belang Kuinre en omstreken
Verslag van de najaarsvergadering op 3 november 2016

  1. Opening

De voorzitter heet 31 aanwezigen welkom, waaronder waarnemend wethouder Bert Dedden, contactambtenaar Kor van der Velde en Marien de Ridder, hoofdagent District Oost-Nederland (Noord). Bericht van verhindering is er van Rens Rietmulder en Marijke Toutenburg. Namens Plaatselijk Belang Kuinre (hierna afgekort met PBK) zijn aanwezig: Harrie Bakker, Richard Bos, Annet Groenestege, Anneke Turkstra, Elke Vogelaar en Bauke Zandhuis.

  1. Mededelingen

–        Oud papier: wordt de komende drie jaar gewoon opgehaald op de
gebruikelijke manier.

–        Carbidschieten: op Oudjaarsdag bij het Jeugdhonk

       Eerste Kuunderse voorzittersoverleg: heeft plaatsgevonden op 20 september 2016. De voorzitters van de diverse verenigingen hebben met elkaar besproken tegen welke problemen men binnen de verenigingen oploopt en hebben geprobeerd hiervoor samen oplossingen te bedenken. De bijeenkomst was voor herhaling vatbaar.

        Bewonersenquête: respons 15%. Ten opzichte van een aantal jaar geleden is er niet veel veranderd in Kuinre; over uitkomst enquête vindt overleg met de gemeente plaats.

        Andere opzet ledenvergadering: nog niet verder tot ontwikkeling gekomen, maar het kan zijn dat er een volgende keer toch voor een andere opzet wordt gekozen.

–        Schouw: er waren weinig problemen t.a.v. de kwaliteit; de burgerschouwers uit Kuinre zijn van plan om voortaan jaarlijks een keer bij elkaar te komen.

–        Verkiezing mooiste natuurgebied van Nederland: helaas heeft het Nationaal Park Weerribben-Wieden naast deze titel gegrepen. De verkiezing is met overmacht gewonnen door het Waddengebied, op de tweede plaats is de Veluwe geëindigd en op de derde plaats de Hollandse Duinen.

–        Verkiezing archiefstuk van het jaar 2016: is gewonnen door de Tilburgse muurkrant. De inzending uit Steenwijkerland, de bijzondere Kuinderse paspoorten, hebben wel vierde gestaan in de tussenstand. Het is de moeite waard om deze inzending te bekijken!

  1. Verslag van de ledenvergadering van 7 april 2016

Het verslag van de najaarsvergadering heeft al in ’t Kuunders Kwartiertje van augustus 2016 gestaan. Een samenvatting van dit verslag wordt door Annet voorgelezen.

  1. Jeugdhonk

Britt van Ginkel (algemeen bestuurslid en begeleider jeugdhonk) en Ruud van den Hengel (algemeen bestuurslid) geven een uitleg over de stand van zaken m.b.t. het nieuwe jeugdhonk. Er is een projectgroep opgericht, bestaande uit Marien van den Hengel, Thijs Bouma en (namens PBK) Elke Vogelaar. Ook zijn er een fondsenwervingscommissie en een bouw- en interieurcommissie opgericht. De projectgroep komt sinds 5 oktober jl. wekelijks bij elkaar om het project “een nieuw jeugdhonk” te evalueren. De bouwcommissie (Rowan Paulusma, Britt van Ginkel en Ruud van den Hengel) is met behulp van externe personen bezig met het bekijken welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van het bestemmingsplan, het aanvragen van offertes en het maken van een ontwerp. De fondsencommissie (Astrid Versluis, Rick Mulder en Ruud van den Hengel) heeft meerdere gesprekken gevoerd met de gemeente. De gemeente is in principe bereid de realisatie van een nieuw jeugdhonk financieel met € 40.000,– te ondersteunen, echter dit voorstel moet nog wel voorgelegd worden aan de raad/het college. Men is nog op zoek naar resterende financiële middelen en probeert dit te realiseren door het aanschrijven en werven van fondsen; ook heeft men het gilde gevraagd om een bijdrage en het verstrekken van een overbruggingskrediet. Verder wil men de “club van 25” oprichten; inschrijflijsten gaan in de pauze rond. Gevraagd wordt om een éénmalige bijdrage van € 25,–; in het jeugdhonk komt dan een bord te hangen waarop 5 jaar lang de namen van de deelnemers aan de “club van 25” worden vermeld. De inschrijflijsten zullen waarschijnlijk ook in de Superrr worden neergelegd en ook in het Kuunders Kwartiertje zal nog een artikel hierover verschijnen.

  1. Renovatie gebouw voetbalvereniging

Hans Bouma laat aan de hand van een PowerPoint presentatie zien hoe de renovatie bij de voetbalvereniging plaatsvindt. In oktober 2015 kreeg men definitief van de gemeente te horen, dat men kon starten met de renovatie. Er zijn destijds ook gesprekken gevoerd met het jeugdhonk om de mogelijkheid van een gezamenlijke oplossing te onderzoeken, maar dit bleek toch niet mogelijk.

In februari 2016 werd bekend welke eisen er werden gesteld aan de verbouwing. Er is toen een avond georganiseerd om de leden te informeren over de plannen. In maart 2016 is een groep vrijwilligers begonnen met de nieuwbouw van de berging om opslagruimte tijdens de bouw te creëren. Daarna kwam het slopen, dat net als het schilderen en het metselen allemaal zelf werd gedaan. Doordat er meer werkzaamheden zelf zijn uitgevoerd dan gepland en dankzij sponsoracties en steun van de gemeente is er veel meer gerealiseerd dan oorspronkelijk gepland. Waarschijnlijk heeft men ook minder geld uit eigen middelen hiervoor nodig. Niet alleen de kantine, maar ook de toiletgroep, hal en bestuurskamer, kleedkamers en ballenhok zijn gerenoveerd. Men is nu bezig met het meubilair. Tafels en bar worden zelf gemaakt. Stoelen en krukken worden wel aangeschaft. Er is contact met het jeugdhonk in verband met mogelijke tips met betrekking tot de nieuwbouw van het jeugdhonk. Hans heet iedereen van harte welkom om straks de verbouwde accommodatie eens te komen bewonderen!.

  1. Projecten

Elke Vogelaar:

AZC:. het is momenteel vrij rustig m.b.t. overlast asielzoekers. Bij een onlangs gehouden fietscontrole bij het AZC bleken er van de 160 gecontroleerde fietsen er 3 gestolen te zijn. De meeste asielzoekers zijn er ook van op de hoogte dat ze een aankoopbon moeten vragen bij aanschaf van een fiets. Er zijn momenteel 982 bewoners op het AZC; er zijn ca. 400 lege plekken. Veel bewoners komen uit landen
als Albanië en Marokko; deze worden z.s.m. weer teruggestuurd.

Oude havenhoofd: de gerenoveerde oude haven is op 11 september jl. geopend. De lichtbakens zijn gerenoveerd en er is een informatiepaneel geplaatst met mooie foto’s van de haven uit de Zuiderzeeperiode.

Breedbandnetwerk: enige vertraging opgelopen; vraagbundeling start nu in eerste kwartaal 2017.
Annet Groenestege:

Nationaal Park Weerribben Nieuwe Stijl: het kernteam (bestaande uit vertegenwoordigers namens de diverse ondernemersverenigingen, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO, gemeente en de Plaatselijke Belangen) heeft voor de zomervakantie hun aanbevelingen gepresenteerd aan het college/de raad. Onder andere is besloten dat afscheid genomen wordt van de naam Waterreijk en dat een wedstrijd zal worden georganiseerd t.b.v. het ontwerpen van de toegangspoorten voor het nationaal park. Het kernteam is gevraagd de voorstellen verder uit te werken. Men focust zich nu vooral op het ontwikkelen van de nieuwe organisatiestructuur en het zoeken naar een nieuw (menselijk) beeldmerk i.p.v. de otter. In het eerste kwartaal van 2017 zal de raad beslissen over de definitieve voorstellen t.a.v. de nieuwe opzet.

Richard Bos:

Opknappen steiger Linde (dorpszijde): wat laat gerealiseerd, maar is mooi geworden. AED’s: er zijn momenteel 2 coördinatoren: Alien van Veen en Anneke Mulder. Verder geen nieuws.

Vitrine MFA: momenteel gevuld met gehaakte poppetjes van Anke Walma. Mochten er mensen zijn met ideeën t.b.v. de invulling van de vitrine: s.v.p. melden bij Richard!

Bauke Zandhuis:

Voortzetting supermarkt: contract loopt tot eind 2017; wordt eind dit jaar herzien.

Openbaar vervoer: rechtstreekse busverbinding Kuinre-Emmeloord is niet mogelijk, mogelijkheid busdienst om 6.45 richting Marknesse i.v.m. betere aansluiting openbaar vervoer richting Zwolle wordt onderzocht; dit probleem speelt ook in Oldemarkt.

Organiseren nieuwjaarsreceptie: voorlopig wordt er geen gezamenlijke nieuwjaarsreceptie georganiseerd. 

Harrie Bakker:

Wegdekproblemen Alle echt gevaarlijke punten worden op korte termijn door de gemeente hersteld. Bouwdijk, Worstdijk en Rondebroek zijn binnen nu en 3 jaar “aan de beurt” voor onderhoud. Onderhoud aan de bermen wordt in het voorjaar gedaan. Wat betreft de Lindedijk: wegdek is nog goed, passeerplaatsen worden door de gemeente aangekaart bij het waterschap. Medio 2017 wordt de Lageweg onderhanden genomen, inclusief het aanbrengen van bermverharding.

Bob Vreeswijk (Werkgroep Groei):

De werkgroep Groei wordt versterkt met Ton Dittmar en Tom Althuis. In verband met de a.s. verhuizing van Bob en drukke werkzaamheden van de overige leden wordt nog gezocht naar een nieuw lid! Een stedenbouwkundige achtergrond zou mooi meegenomen zijn, maar is geen must!

Renovatie kerkplein: heeft vertraging opgelopen omdat er een vergunning van de welstandscommissie moest komen. Maandag 31 oktober is men dan eindelijk begonnen met de werkzaamheden; men is nu bezig met de bestrating; binnenkort worden twee grote bomen verplaatst. Enige discussie vindt plaats over het gebruik van “zwarte klinkertjes”; volgens diverse aanwezigen zijn deze veel te glad. Astrid Versluis vraagt of de renovatie voor 25 november a.s. gereed zal zijn, daar er die dag veel mensen worden verwacht bij de kerk en er dus ook parkeerruimte nodig is. Bob verwacht dat de renovatie over ca. 2 weken gereed zal zijn. De intocht van Sinterklaas zal dit jaar op het Sasplein plaatsvinden.

Invulling Overhavendijk: uit de woonvisie is naar voren gekomen dat er een aantal woningen in Kuinre gebouwd kan gaan worden. Er zal opnieuw met de gemeente in gesprek worden gegaan om te kijken of de provinciale 80 km weg ter hoogte van Kuinre een 50 km weg kan worden. Hierna moet het dorpsplan worden geactualiseerd. Het belangrijkste probleem is de invulling van het stukje “niemandsland” tussen de rotonde en het Kuinderdiep. Als er geen woningbouw mogelijk is, moet worden bekeken wat er dan wel mogelijk is daar. Mogelijk worden er d.m.v. een workshop externe mensen ingeschakeld om dit probleem te onderzoeken. Antje Wiegmink vraagt of een geluidswal geen optie is. Bob antwoordt dat wij graag “één dorp” willen hebben; het weghalen van de groenstrook zou een idee kunnen zijn, echter hierover lopen de meningen uiteen. Onderzocht zal moeten worden aan welke soort woningen de meeste behoefte bestaat.

Shari Braad (project facebook): in mei 2016 is de facebookpagina van PBK opgericht. De pagina zit momenteel op 80 “likes”. De berichten worden wisselend bekeken; sommige berichten worden maar 60 keer gezien, maar andere berichten worden 200 keer bekeken, één van de eerste berichten zelfs 900 keer. Er worden berichten gedeeld en er komen nu af en toe ook reacties binnen. Shari vraagt – mochten er op- of aanmerkingen zijn – dit aan haar te melden.

Anneke overhandigt Hans Bouma namens PBK nog een kleine attentie en een tegoedbon voor een luchtfoto van het gerenoveerde complex van de voetbalvereniging. Verder meldt Anneke dat er nog steeds een vacature is binnen het bestuur van PBK; mocht u interesse hebben om u op deze manier voor het dorp in te zetten, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen!
PAUZE

Na de pauze krijgt Marien de Ridder, hoofdagent district Oost-Nederland (Noord) het woord.

90% van de inbraken vindt plaats door gelegenheidsinbrekers, die gebruik maken van openstaande ramen en deuren of slecht hang- en sluitwerk. 80% van de aanhoudingen vindt op heterdaad plaats; het melden van verdachte situaties is dus heel belangrijk. Aan de hand van een Powerpoint geeft Marien de Ridder een groot aantal preventietips. In een volgende editie van het Kuunderse Kwartiertje zullen wij hier meer aandacht aan besteden. Ook vraagt Marien de Ridder aandacht voor het gebruik van burgernet. Deelnemers helpen bij het opsporen van daders en het terugvinden van vermiste mensen en voertuigen. Na aanmelding ontvangt men – indien er hulp nodig is bij opsporingen – sms’jes of gesproken berichten via mobiele of vaste telefoon. Preventietips worden via email verzonden. Aanmelden voor burgernet kan via www.burgernet.nl. Bij spoedeisende zaken (politie, brandweer, ambulance), bel 112! Bij zaken, die geen spoed eisen, bel 0900-8844. Shari Braad vraagt of een

bordje “verboden toegang” in eigen tuin verplicht is om ongewenste vreemdelingen uit tuin te weren. Marien de Ridder antwoordt dat dit niet nodig is.

  1. Rondvraag – Anneke meldt dat de Noordoostpolder volgend jaar 75 jaar bestaat. Indien er mensen zijn, die beschikken over bijv. foto’s over de drooglegging, wordt men verzocht contact met Anneke op    te nemen via tel. 0527-264660 of via email (meanderaandedijk@kpnmail.nl).

– Aan de aanwezigen wordt hun mening gevraagd over eventuele geluidsoverlast van de fontein in het   Vijverpark. Geen van de aanwezigen ervaart het geluid van de fontein als storend.

– Roelof Eggens: wordt er eerdaags nog een AED cursus gehouden?   Volgens Richard wordt er begin 2017 een herhalingscursus georganiseerd.   Richard informeert bij de coördinatoren of er ook een cursus zal worden aangeboden voor het opleiden     van nieuwe mensen en zal Roelof hierover berichten.

  1. Sluiting

Om 22.30 uur sluit Anneke de vergadering en wenst iedereen wel thuis. Graag tot ziens op de voorjaarsvergadering op donderdag 30 maart 2017!