Hoera – een nieuw Jeugdhonk!

Het college van B&W heeft geld beschikbaar gesteld voor de vervanging van het jeugdhonk in Kuinre.
Het jeugdhonk Kuinre is al bijna 20 jaar gehuisvest in units die destijds zijn neergezet voor tijdelijk gebruik. De units zijn inmiddels echt ‘af’. Met het jeugdhonk is gekeken naar huisvestingsmogelijkheden elders, maar zonder resultaat. Vandaar dat vervanging van het huidige jeugdhonk gewenst is. Het jeugdhonk zelf zal daaraan een grote bijdrage leveren, maar doet ook een beroep op de gemeente om dit mogelijk te maken.

Wethouder Bert Dedden ‘De activiteiten die worden georganiseerd vanuit het jeugdhonk beschou­wen wij als college als waardevol. Het jeugdhonk voorziet wat ons betreft in een duidelijke behoefte. Het jeugdhonk en de activiteiten worden goed bezocht en het draagvlak voor het jeugdhonk is groot. Het jeugdhonk telt zo’n 45 leden in de leeftijd van 10-16 jaar en ruim 200 huishoudens zijn donateur. Afgezet tegen het inwonersaantal in Kuinre is dit erg veel. Het plaatselijk belang draagt het jeugd­honk een warm hart toe en is ook bereid financieel bij te dragen aan vervanging’.

Het jeugdhonk Kuinre is nu eigendom van de gemeente en wordt na vervanging overgedragen aan de stichting Jeugdhonk Kuinre. De kosten van vervanging van het jeugdhonk zijn geraamd op € 70.000,-. De stichting Jeugdhonk zal zelf € 30.000,- bijeen te brengen voor de vervan­ging van het huidige jeugdhonk en de inrichting hiervan te verzorgen. Het college heeft vanuit het begro­tingsbudget jeugdbeleid € 20.000,- beschikbaar gesteld. Daarnaast stelt het college de gemeente­raad voor om de nog ontbrekende € 20.000,- beschikbaar te stellen vanuit de reserve Volkshuisves­ting.

Bert Dedden ’Als ook de raad instemt met de voorgestelde bijdrage en het jeugdhonk de benodigde middelen snel weet binnen te halen, dan kan het bouwtraject nog dit jaar opgestart worden. Als het mee zit, staat er dan in het voorjaar daadwerkelijk een nieuw jeugdhonk in Kuinre’.